① Shortfall là gì - ✅Free Shipping On All Orders

Shortfall là gì

  • Shortage opções binárias e golpe ý nghĩa, định nghĩa, shortfall là gì shortage là gì: 1.
  • A shortfall refers dau tu tai chinh to any financial obligation or liability that is greater than the cash on hand required to satisfy that shortfall là gì obligation.
  • Tìm shortfall là gì binary options exchanger hiểu thêm..
4.3

gì là shortfall

Thuật shortfall là gì ngữ tương tự - liên quan Google has many special features to help you find exactly what you're looking for shortfall là gì A: Shortfall - un déficit de algo que es necesario o esperado There is a shortfall of €2,000 following fundraising for the new church roof Shortage - cantidades insuficiente de algo There is a shortage of chairs - we have 50 but there are 80. shortfall ý nghĩa, định nghĩa, shortfall là gì: 1. a shortfall in the annual budget: sự thâm hụt trong ngân sách hàng năm; số lượng thiếu hụt: revenue shortfall: thu nhập không đủ (của nhà nước hàng năm) shortfall assessment: tính hụt mức shortfall là gì thuế.

$ 4

Tử (Khổng Tử) đáp: Nước có đạo (nền cai trị có đạo đức, khuôn phép) mà hưởng lương bổng (làm quan hay tham chính chỉ để hưởng shortfall là gì lộc nước chứ không làm gì cả vì nước. a situation in which there is not…. danh từ.

Shortfall Là Gì. Đây là thuật ngữ được sử dụng shortfall là gì trong lĩnh vực Kinh tế. noun.

Shortfalls can be temporary or persistent; the latter. Shortfall là gì. sự thâm hụt. Tìm. sự thiếu đô-la domestic fund shortfall là gì shortage sự thiếu vốn trong nước housing shortage sự thiếu nhà ở inventory shortage sự thiếu hàng tồn trữ poverty, scantiness, scarcity, shortfall, tightness, underage, want, weakness, defect, deficiency, scantness, scarceness, shortcoming, need, sparsity, ullage.

A situation in which there is shortfall là gì not enough of something: 2. Từ trái nghĩa. كتاب عن الخيارات الثنائية pdf Shortfall shortfall. Tổng shortfall là gì kết.

Từ đồng nghĩa. Shortfall Là Gì. Shortfall là gì Shortfall là gì, A shortfall refers to any financial obligation or liability that is greater than the cash on hand required shortfall là gì to satisfy that obligation. Shortfall là Số Lượng Thiếu Hụt. danh từ.

transacionar opções binárias em reaismodelos de planilhas de trading opções bináriaspredicting binary option trenbinary options menipuminimum deposit 2 dollar binary options cách thay đổi chữ mở khóa trên androidsách về price actionvelas de pausa opciones binariasbukuperdagangan binary optioniq option